Uslovi korišćenja

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovaj internet portal.
Hvala na razumevanju.Dobrodošli na sajt Craftia.rs. Craftia.rs vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge craftia.rs. Korišćenjem bilo kog dela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.


Opšte odredbe


Poslovanje društva Craftia d.o.o. putem portala craftia.rs regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, te drugim propisima Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonom.


Ovi uslovi korišćenja su trenutno važeći, te su odmah primenljivi na sve usluge koje portal craftia.rs pruža svojim korisnicima. Međutim, Craftia d.o.o. može u bilo kom trenutku dopuniti i izmeniti ove uslove korišćenja.


Craftia.rs predstavlja portal koji nudi jedinstvenu uslugu putem interneta čije su funkcije dostupne bilo kada. Ovaj portal pre svega omogućava brzo ugovaranje poslova u domenu pružanja usluga između onoga ko je postavio određeni posao (klijent) i onoga koji želi taj posao da obavi (zanatlija). Korišćenje portala je u osnovi besplatno. Međutim, korisnicima su dostupne i dodatne pogodnosti portala koje se naplaćuju. Trenutno važeće cene, kao i dodatne pogodnosti koje se pružaju su jasno predstavljene na samom portalu na stranici “cene“.Craftia d.o.o. garantuje da su objavljene cene ažurne i važeće, kao i da će se sve dodatne pogodnosti obračunavati po tim cenama. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici portala craftia.rs ostavljaju u za to predviđenim rubrikama, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost unetih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih uneli.


Autorska prava


Craftia d.o.o. Beograd ima autorska prava na sve sadržaje portala craftia.rs (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod i drugo). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno pokretanju postupaka za zaštitu tih prava.


Materijal koji prosleđuje korisnik (komentari i drugi sadržaji)


Lični podaci koje prosledite sajtu craftia.rs u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.


Craftia.rs na ovoj lokaciji ne želi od vas da prima poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. craftia.rs nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe. Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom Politikom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne obelodanjujemo niti prosleđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših porudžbenica.


Veze ka drugim Web lokacijama


Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama samostalnih proizvođača su obezbeđene isključivo da bi vam olakšale rad. Ako budete koristili ove veze, napustićete ovu lokaciju.Craftia.rs nije pregledao sve ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korišćenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od Web lokacija samostalnih proizvođača koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveni rizik.


Ugovorni odnos/Ugovor po pristupu


Pristupom i korišćenjem portala craftia.rs korisnici pristaju na Uslove korišćenja društva Craftia d.o.o. Beograd, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa pružaocem usluge informacionog društva.


Pristupom sadržajima internet portala craftia.rs svaki korisnik izjavljuje da je pročitao ove Uslove korišćenja i da je pristao na njih.

Ugovoreni posao/Ponude


Craftia.rs samo posreduje između registrovanih korisnika (klijenata i zanatlija) i ni u kom slučaju nije ugovorna strana posla koji klijent i zanatlija zaključe (u daljem tekstu: Ugovorni posao). Naglašavamo da izvršenje Ugovorenog posla između klijenta i zanatlije, kao i svi eventualni zahtevi u pogledu kvaliteta pruženih usluga, potraživanja koja proističu iz Ugovorenog posla i slični zahtevi nisu deo ugovora o pristupu koji zaključuju Craftia d.o.o. i registrovani korisnik. Svi eventualni sporovi koji proisteknu iz Ugovorenog posla rešavaće se između klijenta i zanatlije.


Klijent je dužan da potpuno i precizno postavi Ponudu, odnosno da opiše posao koji zanatlija treba da obavi kako bi omogućio zanatliji da precizno izvrši obračun troškova navedenog posla. Klijentima je strogo je zabranjeno reklamiranje sopstvenih usluga ili usluga trećih lica bilo putem postavljanja Ponuda, bilo slanjem poruka.


Po isteku perioda važenja Ponude, klijent je potpuno slobodan u odabiru zanatlije koji će da izvrši posao i nije vezan niti jednim kriterijumom, čak ni najnižom dostavljenom ponudom.


Po isteku perioda važenja Ponude, svi podaci koji su u vezi sa tom ponudom biće automatski izbrisani.


Odgovornost


Craftia d.o.o. ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni sam sadržaj poruka postavljenih od strane korisnika. Korisnici portala Craftia.rs su isključivo odgovorni za pravne i materijalne sadržaje svojih poruka. Craftia d.o.o. ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik portala, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa. Međutim, Craftia d.o.o. zadržava pravo da ukloni sve uvredljive, preteće, nemoralne sadržaje ili sadržaje koji su u suprotnosti sa propisima Republike Srbije. Korisnik izričito prihvata da Craftia d.o.o. ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.


Takođe, Craftia d.o.o. ne snosi odgovornost za štete koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka , grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.